Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – 2024. május 6. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.

A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de az Oktatási Hivatal az alábbiakban segítséget nyújt a kereséshez az általános iskolák, a szülők és a tanulók számára.

A középfokú intézmények által a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresésére szolgáló program elérhető az alábbi linkről:

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresőprogramja

A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a középiskolába.


Az általános iskola 8. évfolyamos tanulói esetében a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése értelmében a tanuló általános iskolája intézi.

Felhívjuk a figyelmét az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközre (POM), amely a tanulók (mint a pályaorientációban közvetlenül érintettek), illetve az őket segítő szülők, pedagógusok, pályaorientációs szakemberek támogatásával, illetve egy komplex pályaorientációs eszköztár biztosításával kíván segítséget nyújtani az eredményes pályaorientációhoz. A programra vonatkozóan bővebb információ a www.oktatas.hu honlap Köznevelés/Pályaorientáció/Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) menüpontjában található.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 2. számú mellékletének 6. és 7.
pontjai szerint 2023. október 31-ig az általános iskola:
– tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről,
– tájékoztatja a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával
kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással
kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság
hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés
szerint továbbítja.

A középiskolák által meghirdetett tanulmányi területekkel kapcsolatban:
· A középfokú iskolák október 20-ig nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat és
meghatározzák tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket
fogadnak. Javasoljuk, hogy az érintett 8. évfolyamos tanulók – különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulókra – mihamarabb kezdjék meg a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulmányi területek leírása kizárólag az adott tanulmányi területre vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza. A továbbtanulásra vonatkozó döntés meghozatala a szülők felelős döntését igényli, ezért javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozzák át az intézmények felvételi tájékoztatóit, kétség, vagy bizonytalanság esetén pedig állásfoglalásért írásban is forduljanak a középfokú intézményekhez.

A Hivatal a 2024/2025. tanévre meghirdetett tanulmányi területek közötti keresést szolgáló
programfelületet 2023. október 20-át követően a www.oktatas.hu honlap jobb oldalán látható
KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt, A középfokú felvételi eljárás információi
linkgyűjteményben elhelyezett KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli
vizsgahelyszín kereső linken hozza nyilvánosságra. A program használatához a Súgó menüpontban találhatnak segítséget. A program megnyitásáról az intézményeknek külön értesítést küldünk.
2. Központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés:
· Amennyiben a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy atanulót 2023. november 30-ig egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben.
· A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden, az általa szervezett vizsgatípusban hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatót találnak a www.oktatas.hu honlapon fent említett A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben elhelyezett Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linkre kattintva.
· A tanuló központi írásbeli vizsgára történő jelentkeztetését a szülők elektronikusan is
elvégezhetik. A jelentkezési adatok elektronikus kitöltésére és közvetlenül a vizsgaszervező
intézménybe történő továbbítására szolgáló programfelület a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2023. november közepétől – lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A program használata egyszerű, (szülői) ügyfélkapus regisztrációhoz kötött. A felhasználókat a kitöltés folyamatában a programban elérhető videóútmutató segíti.

· Az ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkező szülők természetesen az űrlapot továbbra is
kitölthetik hagyományos módon, papír alapon. Ebben az esetben a tanulót a központi írásbeli
vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. A pdf formátumban letölthető és kinyomtatható formanyomtatvány szintén november közepétől lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).
· A különleges bánásmódot igénylő tanulók speciális vizsgakörülmények biztosítására
vonatkozó kérelmének benyújtására az alábbiak szerint kerülhet sor. Az elektronikus űrlapkitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése és továbbítása is a programfelületen történik. A program használata során feltölthetik, és elektronikusan közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják a speciális vizsgakövetelmények alátámasztására szolgáló szakértői véleményt is. A jelentkezést papír alapon benyújtók esetében a nyomtatvány mellékletét képező „SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA” kitöltésével és a vizsgaszervező intézménybe történő eljuttatásával kell igényelni a speciális vizsgakörülmények biztosítását. A kérelemhez az érvényes szakértői véleményt csatolni kell.
Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló látási fogyatékossággal küzd, a jelentkezési lap
melléklete egyúttal a központi írásbeli vizsga speciális, adaptált feladatlapjainak igénylésére is
szolgál. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő
részvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő
(sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók
részére link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

3. A felvételi lapok (tanulói adatlap, jelentkezési lap(ok)) szülői aláírásával összefüggésben −
különösen elvált, vagy különélő szülők esetén:
· A Hivatal honlapja a felvételi lapok aláírására vonatkozóan megújult formában, részletes,
a felvételi eljárásban történő részvételre vonatkozóan nélkülözhetetlen tájékoztatást
tartalmaz a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató
a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt. Kérjük, hogy a dokumentum áttekintését követően
ennek megfelelően, figyeljenek az aláírások fontosságára! Az ehhez kapcsolódó tájékoztató a www.oktatas.hu honlapon érhető el.
· Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap
aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette
aláírhatja.

A Szülői program használatának előnyei:
· Használatával a szülők elektronikusan, pdf dokumentumként állíthatják elő az adatbegyűjtő
lapot.
· A programfelület tanulmányi adatok megadására szolgáló része közvetlen kapcsolatban áll a
Hivatal honlapján elérhető KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli
vizsgahelyszín kereső programmal, így a szülők mindig az aktuális állapotnak megfelelő
adattartalmat érhetik el, amely által kiküszöbölhetők a kézi kitöltéssel járó pontatlanságok.
· A programfelületről az adatokat az általános iskola a szülő által előállított dokumentum bal felső sarkában látható 8 jegyű kód segítségével közvetlenül át tudja majd emelni az iskolai
program felületére, így jelentősen csökkenthetők az iskola adminisztratív, adatrögzítési
feladatai, az adatrögzítés folyamata időben jelentősen lerövidül, az adatbegyűjtő lap kitöltése a szülők számára egyszerűbbé válik, emellett – a programba beépített ellenőrzések révén –
elkerülhetők a kézi kitöltés során előforduló leggyakoribb kitöltési hibák is.

A Szülői program használatához szükséges tájékoztatás a 8. évfolyamos tanulók szülei számára a Hivatal www.oktatas.hu honlapján a KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben október végétől lesz elérhető. A felhasználókat a programban elérhető videóútmutató is segíti majd, amely néhány percben bemutatja az alkalmazás használatát, és felhívja a figyelmet a kitöltéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra.