Iskolánk profilja az emelt óraszámban oktatott angol és matematika tantárgy, ehhez kacsolódó osztályokat indítunk minden tanévben.
Az angol emelt óraszámú oktatás magába foglalja, hogy a gyermekek első osztálytól heti 2 tanórában, negyedik osztálytól felfelé heti 5 tanórában tanulják az angol nyelvet.
A matematika emelt óraszámú oktatás keretein belül heti 5 matematika óra és egy képességfejlesztő-informatika óra nyújt többet a gyerekeknek az alapóraszámnál már első osztálytól kezdve.
Az informatika órák alatt tanulóink elsajátítják az informatikai alapismereteket, megismerkednek a különböző programok használatával, amelyek segítik későbbi munkájukat. Természetesen angol nyelvet ők is tanulnak, a matematika irányultságú osztályokban negyedik osztályban heti 2 órában, felső tagozaton heti 3 tanórában merülhetnek el az angol nyelv rejtelmeiben a gyerekek.


A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola első épületét 1912. szeptember 1-én adták át, akkor még csak 4 tanteremmel, melyekhez 1928-ban még 4 tanteremet építettek. A gyermekek napközis ellátása 1953-ban kezdődött el. 1958-ban avatták fel azt az épületet, melyben már nyolc tanterem volt, rendelkezett tornaszobával és kémia-előadóteremmel is. 1967-ben újabb épülettel bővítették az intézményt, s ebben két technikaterem működött. A Nagyközségi Tanács 1984-ben az iskolának adta a MÁV pályafenntartási épületet 2 holdnyi területtel, ami a Rákóczi út 3.sz. alatt volt található. Itt újabb három tanterem kapott helyet. Ezt később egy informatikateremmel is bővítették, és itt alakították ki az új ebédlőt is, ami 1996-ban került átadásra. Ez az új ebédlő már elég nagy volt ahhoz, hogy az iskolába járó gyerekek kényelmesen elférjenek benne az étkezések alatt. 1989-ben épült meg az iskola nagy tornaterme, amely 12 x 24 méteres volt. 2000-ben kialakításra került egy fejlesztő szoba is, és megújult a kémia-fizika szaktanterem. Iskolánkban 2002-től lehet nyílt ECDL Start vizsgát letenni, és az intézmény 2009-től ECDL Vizsgaközpont. 2004-ben felújították a könyvtár épületét. 2013-ban a  Technika épületet átalakították, és ettől kezdve az ebédlő annak a helyére, a Rákóczi utca 28.sz. alá került, a régi ebédlőt pedig átalakították tornaszobává, két öltözővel.

Intézményünkben az általános műveltséget megalapozó, és a középiskolai továbbtanulásra, a pályaválasztásra felkészítő oktató-nevelő munka folyik. Iskolánknak a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása-nevelése is alapfeladata. A többi tanulóval nem integrálható enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása két összevont osztályban folyik.

Az eredményes oktatás, sikeres nevelés nem képzelhető el megfelelően képzett, és lelkes, odaadó pedagógusok nélkül. Tantestületünk nagyobbik része 40 év feletti,  és nagy tapasztalattal rendelkező, jól képzett pedagógus. Ennek köszönhetően szinte minden felmerülő feladathoz olyan kulcsember, aki annak végrehajtását eredményesen meg tudja szervezni.

A pedagógus az a személy, aki számára elengedhetetlen az, hogy folyamatosan képezze magát, az egész életen át tartó tanulás fontosságát ne csak diákjai felé hangoztassa, hanem abban tevékenyen részt is vegyen.

Ehhez segítséget, támogatást nyújthat az intézmény. A jól felmért, az intézmény s a pedagógusok igényeihez is igazodó továbbképzési terv segítheti a megfelelő irányba történő fejlődést. Fontosnak tartom a kollégák ösztönzését a fejlődésre, tudásuk színesítésére, munkájuk hatékonyabbá tételére.

Jelenleg 64 pedagógusunk, 6 pedagógiai asszisztensünk, 4 fejlesztő pedagógusunk, egy fél állású iskolapszichológusunk, és 2 iskolatitkárunk van.

Tantestületünk, mint minden más tantestület, már a Kréta naplót használja, így alapfokú informatikai ismeretekkel mindenkinek rendelkeznie kell. A Teams felületet nem csak az online oktatáshoz használjuk, hanem a mindennapjainkban is.

Iskolánkban a jól működő munkaközösségek összefogják a szakmai munkát.

A munkaközösségek feladata az éves munkaterv elkészítése, a szaktárgyi oktatás tartalmának összehangolása, a módszertani kínálat tökéletesítése (pl. komplex órák, témahetek, projektek), az egységes követelményrendszer kialakítása, a tantárgycsoportjukhoz tartozó pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, lebonyolítása, mérések megszervezése, az eredmények folyamatos értékelése, elemzése a célok minél sikeresebb megvalósításáért.

Fontos, hogy a szakmai munkaközösségek élén olyan vezető álljon, aki szakmai tudásával és vezetői képességeivel sikerre tudja vinni az általa vezetett csoport munkáját. Emellett képes felfelé is hatékonyan együttműködni. E két irányba való megfelelős a kulcsa a minőségi pedagógiai munkának.

Iskolánkban több munkaközösség, munkacsoport is működik.

  1. Munkacsoportok
  • Alsós munkacsoport
  • Gyógypedagógus munkacsoport
  • Természettudományi munkacsoport (biológia, természetismeret, matematika, fizika,      kémia, földrajz, informatika)     
  • Nyelvi-, idegen nyelvi, irodalmi munkacsoport (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem és művészetek)
  • Testnevelés és sport munkaközösség

Tanulóink létszáma az utóbbi években folyamatosan emelkedett. Ez az iskola maximális kihasználtságát jelenti. A következő tanév elejére bővítésre lesz szükség, mert különben az első osztályosokat már nem tudjuk hova elhelyezni. Jelenleg első évfolyamon 4, második évfolyamon 3, harmadik évfolyamon 3, negyedik évfolyamon 3, ötödik évfolyamon 3, hatodik évfolyamon 4, hetedik évfolyamon 3, nyolcadik évfolyamon 3, SNI-ben 2 osztály működik.

A tanulóink szociális háttere nagyon változó. Nagy részük mögött támogató szülői, családi háttér áll, ám mind a szülők, mind az iskola helyzetét megnehezítik a mai rohanó világunk által felállított követelmények, és az időhiány.

Körülbelül tanulóink kb. 10 %-a hátrányos helyzetű, sokan élnek nehéz körülmények között. Őket igyekszünk kiemelten támogatni, lehetőségeinkhez mérten.

Elmondhatjuk, hogy iskolánkban nem magas azon diákok száma, akik 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba távoznak. Ennek az az oka, hogy tanulóink szülei meg vannak elégedve az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalával. A középiskolai felvételi eredmények, és a már középiskolás volt tanulóink eredményei is ezt támasztják alá.

Tanulóink összetétele nagyon vegyes. A kimagaslóan jó képességű és a nagyon gyengén teljesítő gyerekek egyaránt megtalálhatóak nálunk. Fontosnak tartjuk, hogy minél korábban kiszűrjük a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tanulókat. Ehhez a Nevelési Tanácsadó segítségét vesszük igénybe. A probléma felderítése után fejlesztő pedagógus is segíti ezeket a gyerekeket a haladásban. Sajnos egyre több kisgyermeknél derül ki valamilyen probléma, és ez komoly feladatot, terhet ró az osztályfőnökök mellett minden pedagógusunkra, hiszen ezek a gyermekek különleges bánásmódot igényelnek. Az osztályokba járó gyermekektől pedig nagyfokú alkalmazkodási képességet, rugalmasságot vár el ez.

Iskolánk különböző szakkörök kínálásával a tehetséggondozásról sem felejtkezik meg. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy ezen a téren is megfelelő színvonalat nyújtsunk. Úgy gondolom, még tudunk hová fejlődni, de a fejlődés egyik főbb akadálya sokszor a hiányzó anyagi háttér. Reményeim szerint ebben Alapítványunk a jövőben tudja majd támogatni az iskolát.

Az iskola változatos sportolási lehetőségeket biztosít a gyermekeknek. Iskolánkban van asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, futball, karate, kick-box sportkör. A tavaszi és őszi időszakban evezős foglalkozásokra is járhatnak a gyerekek.

A másféle érdeklődésű gyermekek is találhatnak délutáni elfoglaltságot az iskola falain belül : színjátszó szakkör; pl. matematika szakkör mind alsó, mind felső tagozatban; elsősegélynyújtás szakkör, robotika szakkör, rajz szakkör, fizika szakkör közül válogathatnak a gyermekek.

Az iskola pedagógiai kínálata

A modern oktatási rendszer funkciói elsősorban a társadalmi tudat formálása, az értékek, viselkedési minták átadása, továbbá az egyének személyiségének alakítása, azok, mint az oktatás legfontosabb és legősibb funkciói. Ide tartozik a társadalmi struktúra újratermelése vagy megváltoztatása, illetve a társadalmi integráció biztosítása. Ezek nem csupán az oktatási rendszer létéből következnek, hanem a társadalom igénye hívja elő őket.

Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudós megállapítása a ma is érvényes:

Számtalan fejezete ellenére oktatásunknak lényegében csak egy célja van. Olyan emberek megformálása, akik szemüket a táguló horizontra függesztve, szilárdan megállnak a lábukon.

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé és a tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.

Iskolánk Dunaharaszti városában és az itt lakók életében fontos szerepet játszik. A növekvő tanulói létszám jelzi, hogy a szülők elismerik az itt folyó munkát.

Iskolánkban a legfontosabb pedagógiai feladatnak tartjuk a tanulók teljes személyiségének fejlesztését, valamint korszerű ismereteiknek, képességeiknek, készségeiknek kialakítását és bővítését. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg is egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből.

2004-ig a nemzetiségi német nyelv oktatása volt iskolánk fő profilja. Azonban a szülői igények megváltoztak, így a német nyelv oktatásáról áttért az intézmény az angol nyelv oktatására, s emellett matematika – informatika tagozatos osztályokat kezdtünk indítani. Ez 2005. szeptemberében került bevezetésre. Azóta az induló elsős osztályok között van, vannak olyanok, ahol emelt óraszámban tanulhatnak angol nyelvet a gyerekek, míg a többi első osztályban osztály matematika – informatika tárgyakat tanulnak a gyermekek emelt óraszámban. Iskolánk éviekig ECDL–központ volt, s ez lehetőséget biztosított a város lakosságának arra, hogy itt helyben végezzenek el a színvonalas számítástechnikai képzést. Intézményünkben nem csak színvonalas oktatás, felkészítés folyt az ECDL vizsgákra, de képzett pedagóguscsapattal rendelkezünk, akik a vizsgákat is helyben lebonyolították.